O účetnictví

Do roku 2004 byl používán název podvojné účetnictví, v současnosti už pouze účetnictví.

Účetnictví sleduje daňově uznatelné náklady a výnosy na rozdíl od daňové evidence, kde se evidují příjmy a výdaje. Výnosy jsou výkony vyčíslené v penězích. Jde o tržby za služby, zboží nebo za výrobky a nezáleží na tom, zda byly zaplaceny nebo ne, rozhodující je okamžik uskutečnění. Náklady vyčíslují spotřebu hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce ( např. spotřeba materiálu, energií, služeb, opravy a mzdové náklady). Ani v tomto případě není rozhodující okamžik zaplacení, ale uskutečnění. Rozdíl mezi náklady a výnosy je hospodářský výsledek, tedy zisk nebo ztráta za dané období.
Účetní jednotky vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu.

Kdo vede účetnictví:

 • právnické osoby
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby, pokud jejich obrat za předcházející rok přesáhl 25 milionů korun
 • fyzické osoby na základě vlastního rozhodnutí
 • fyzické osoby na základě zvláštního právního předpisu
 • občanská sdružení, církve, společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • příspěvkové organizace z rozhodnutí zřizovatele

Vedení účetnictví je založeno na řadě zásad a principů:

 • zásada správnosti
 • zásada průkaznosti
 • zásada úplnosti
 • zásada opatrnosti
 • zásada podvojnosti
 • účtování od vzniku do zániku subjektu
 • oceňování v historických cenách
 • zjišťování hospodářského výsledku
 • bilanční kontinuita

Každý účetní doklad má podle zákona o účetnictví povinné náležitosti, mezi které patří:

 • označení dokladu
 • obsah a uvedení účastníků účetní operace
 • peněžní částku, případně měrnou jednotku a množství
 • datum vyhotovení dokladu
 • datum uskutečnění účetního případu
 • podpis zodpovědné osoby

Pokud účetní doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, nelze na jeho základě účtovat.

Účetní jednotky musí v průběhu roku vést účetní knihy a na konci roku sestavují účetní uzávěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé typy subjektů prováděcím předpisem. V některých případech podléhá účetní uzávěrka povinnosti ověření auditorem. Správně vedené účetnictví poskytne podklady pro výpočet hospodářského výsledku a pro kontrolní činnost.