Účetnictví

Vedení účetnictví Ostrava

Účetnictví sleduje daňově uznatelné náklady a výnosy na rozdíl od daňové evidence, kde se evidují příjmy a výdaje. Výnosy jsou výkony vyčíslené v penězích. Jde o tržby za služby, zboží nebo za výrobky a nezáleží na tom, zda byly zaplaceny nebo ne, rozhodující je okamžik uskutečnění.

Náklady vyčíslují spotřebu hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce ( např. spotřeba materiálu, energií, služeb, opravy a mzdové náklady). Ani v tomto případě není rozhodující okamžik zaplacení, ale uskutečnění. Rozdíl mezi náklady a výnosy je hospodářský výsledek, tedy zisk nebo ztráta za dané období. Účetní jednotky vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu.

Daňová evidence Ostrava

Daňovou evidenci vedou subjekty, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a chtějí v daňovém přiznání k dani z příjmů uplatnit výdaje podle skutečnosti (ne paušálem). Jde o zjednodušenou formu účetnictví.

V daňové evidenci se sledují základní údaje o:

 1. příjmech a výdajích
 2. majetku a závazcích

Plátci daně z přidané hodnoty evidují částky bez DPH.

Nabízíme služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence dle platné legislativy:

 • vedení a zpracování účetnictví a daňové evidence
 • účetní konzultace a podpora
 • průběžný dohled nad vedením účetnictví
 • aktuální přehled pohledávek a závazků
 • zpracovní kontrolního hlášení a přiznání k DPH
 • roční účetní uzávěrky
 • zastupování při kontrolách účetnictví

Právní úprava účetnictví

Účetnictví historicky vzniklo z praktické potřeby obchodníků a řemeslníků jako důležitý nástroj pro zjišťování informací o průběhu a vývoji hospodaření majitele. Prvotní zaměření účetnictví tedy bylo  ryze pro potřeby podnikatele. Postupně docházelo k situacím, kdy i jiné subjekty měly zájem o určité informace z účetnictví firmy. Tyto informace sloužily a slouží dodnes jako důkazní břemeno při obchodních a soudních sporech. Na řádném a správném vedení účetnictví mají zájem také finanční a daňové orgány. 

Dnes je základní povinností všech podnikatelů vést účetnictví v určitém rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem, tedy zákonem o účetnictví. Součástí zákona o účetnictví jsou české účetní standardy pro podnikatele účtující v soustavě účetnictví. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku (všechny právnické a zapsané fyzické osoby) účtují v soustavě účetnictví (dříve podvojného účetnictví) o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrátě.

Účetním obdobím může být:

 • kalendářní rok od 1.1. do 31.12
 • hospodářský rok stanovený podnikatelem a firemní směrnicí.

Pokud firma zaměstnává zaměstnance, vede jejich osobní údaje v agendě personalistika a provádí výpočet mezd. Mzdy se zpracovávají každý měsíc a vyúčtovávají vždy za kalendářní rok (nikoli za hospodářský rok). Mzdové údaje se musí evidovat a uchovávat dlouhou dobu a jsou podkladem pro poskytování a správný výpočet:

 • nemocenských dávek (nemoc, mateřská dovolená, ošetřovné člena rodiny)
 • sociálních dávek
 • podpory v nezaměstnanosti po ukončení pracovního poměru
 • důchodů (starobních, invalidních)
 • půjček a hypoték
 • exekučních srážek.

Z účetnictví čerpají podnikatelé informace důležité pro rozhodování a řízení firmy. Na základě těchto údajů se rozhodují o:

 • budoucích investicích
 • rozšíření obchodní sféry
 • rozšíření nebo naopak likvidaci podniku
 • přijímání nebo naopak propouštění zaměstnanců.

Je tedy zřejmé, že správně a řádně vedené účetnictví je důležité nejen pro daňové úřady, ale i pro optimální fungování a další rozvoj firmy.