Daňová evidence / jednoduché účetnictví

Daňová evidence

Daňovou evidenci vedou subjekty, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a chtějí v daňovém přiznání k dani z příjmů uplatnit výdaje podle skutečnosti (ne paušálem). Jde o zjednodušenou formu účetnictví.

V daňové evidenci se sledují základní údaje o:

  1. příjmech a výdajích
  2. majetku a závazcích

Plátci daně z přidané hodnoty evidují částky bez DPH.

V zájmu každého podnikatele je, aby evidence obsahovala vešketé daňově uznatelné výdaje za účetní období včetně odpisů majetku, mzdových výdajů, stravného při pracovních cestách a výdajů na auto. K poslednímu dní zdaňovacího období musí být zjištěn skutečný stav hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků. Výsledky této inventury jsou podkladem pro vyplnění tabulky, která je součástí daňového přiznání k dani z příjmů. Poplatník je povinen uschovávat doklady za všechna zdaňovací období, pro které trvá lhůta pro vyměření daně. Více Vám poradí naše účetní firma v Ostravě

Jednoduché účetnictví

Novela zákona o účetnictví zařadila od roku 2016 do české legislativy opět pojem jednoduché účetnictví. Jednoduché účetnictví umožňuje pouze účtování v kalendářním roce, nelze využít účtování v hospodářském roce.  Fyzické osoby budou ovšem i nadále vést daňovou evidenci dle zákona o daních z příjmů nebo účetnictví dle zákona o účetnictví.

Kdo tedy může vést jednoduché účetnictví:

  • Odborová organizace, pobočná odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a pobočná mezinárodní organizace,
  • spolek a pobočný spolek,
  • organizace zaměstnavatelů, pobočná organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů a pobočná organizace zaměstnavatelů,
  • církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, pokud jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona, který upravuje postavení církví a náboženských společenství,
  • honební společenstva.

Tyto neziskové organizace musí splnit současně další podmínky:

  1. celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
  2. nejsou plátci daně z přidané hodnoty
  3. hodnota majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Celkovými příjmy se rozumí úhrn příjmů zjištěný z přehledu o příjmech a výdajích za účetní období. Do celkových příjmů se nezahrnují průběžné položky a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy nahodilé a mimořádné. Hodnotou majetku se rozumí úhrn majetku zjištěný z přehledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvahovému dni. Do úhrnu majetku se nezahrnují pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady, pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady.