Další služby

V rámci své činnosti se podnikatelé často setkávají s potřebou uzavírat písemnou formou různé typy smluv a dohod. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti upravené zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Důležitá je přesná identifikace smluvních stran, předmět plnění a podpis oprávněné osoby.

Fyzická osoba jedná zpravidla osobně a právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu. Podpisem smlouvy se jednotlivé strany zavazují k plnění závazku dle obsahu smlouvy.       

Svým klientům nabízíme zastupování na úřadech a poradenství při vypracování:

  • pracovních smluv
  • mzdových výměrů
  • dohod o provedení práce
  • dohod o pracovní činnosti
  • kupních smluv
  • nájemních smluv